Klokkenluidersregeling

Vzw Werken Glorieux hecht veel waarde aan de principes van de Klokkenluiderswet. Om die reden is het intern meldkanaal niet alleen toegankelijk voor haar werknemers, maar ook voor andere personen die in een andere hoedanigheid informatie over inbreuken die onder het toepassingsgebied van de Klokkenluiderswet vallen, hebben verkregen.

Eenieder die in een professionele werkcontext informatie over een inbreuk heeft verkregen, kan een melding doen. Dit zijn onder meer maar niet-limitatief de werknemers, zelfstandigen, vrijwilligers, jobstudenten, stagiairs, …

Waarvoor kan u een inbreuk melden? 

Overeenkomstig de Klokkenluiderswet kan je via de vertrouwenspersonen inbreuken of zaken melden waarvan men te goeder trouw meent dat deze een inbreuk betekenen op de volgende gebieden

 • overheidsopdrachten;
 • financiële diensten, producten en markten, voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering;
 • productveiligheid en productconformiteit;
 • veiligheid van het vervoer;
 • bescherming van het milieu;
 • stralingsbescherming en nucleaire veiligheid;
 • veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, diergezondheid en dierenwelzijn;
 • volksgezondheid;
 • consumentenbescherming;
 • bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, en beveiliging van netwerk- en informaticasystemen;
 • bestrijding van belastingfraude
 • sociale fraudebestrijding
 • inbreuken waardoor de financiële belangen van de Europese Unie worden geschaad;
 • inbreuken in verband met de interne markt (mededinging en staatssteun,  vennootschapsbelasting of constructies die erop gericht zijn onterecht een belastingvoordeel te krijgen).

Voor andere klachten, verwijzen we door naar de ombudsdienst.

Hoe doet u een melding?

Meldingen kunnen als volgt gebeuren:

Wat met uw privacy?

De interne meldingen worden beheerd door de vertrouwenspersoon die optreedt als meldingsbeheerder en klachtenbehandelaar. De meldingsbeheerder/klachtenbehandelaar voert zijn taken autonoom en onafhankelijk uit zonder hierbij instructies te ontvangen van anderen. Anonieme meldingen zijn mogelijk.

De identiteit van de melder wordt te allen tijde vertrouwelijk gehouden. De policy kan worden opgevraagd bij de vertrouwensperso(o)n(en) van de organisatie.

Wat na uw melding?

Elke melder krijgt binnen 7 dagen na ontvangst van de melding een ontvangstbevestiging. Uiterlijk 3 maanden na de ontvangstbevestiging ontvangt de melder feedback, meer bepaald de als opvolging geplande of genomen maatregelen en de redenen voor die opvolging.