Veilige behandeling

ENKELE TIPS…

Wie bent u?

Bij uw inschrijving in de opnamedienst krijgt u een identificatiebandje om uw pols. Op het bandje staan onder meer uw naam en geboortedatum. Kijk deze gegevens na en meld onmiddellijk als iets niet juist is. Dit identificatiebandje maakt onder alle omstandigheden duidelijk wie u bent. Zo kunnen er geen misverstanden ontstaan. Het is daarom belangrijk dat u dit identificatiebandje draagt gedurende uw hele ziekenhuisverblijf. Als het toch zou loskomen of verloren gaan, meld dat dan zo snel mogelijk aan de verpleegkundige. Ook als het onleesbaar is geworden dient u dit te melden.

Tijdens uw verblijf kan men ook meerdere keren vragen naar uw naam en geboortedatum. De zorgverlener vergelijkt dan uw gegevens met de gegevens die hij/zij ter beschikking heeft voor de geplande zorg. Deze controle dient om elke vergissing uit te sluiten. Dit is in ons ziekenhuis een standaardprocedure die mee een veilige zorg garandeert.

Durf vragen stellen en volg adviezen en instructies goed op

Het is van groot belang dat u en uw familie begrijpen wat er gebeurt en dat u actief deelneemt aan de zorg. Geef aan als u iets niet begrijpt, als u bezorgd bent of u ergens over twijfelt. Durf meer uitleg te vragen over bv. wat de nevenwerkingen kunnen zijn, wat de risico’s zijn, of er alternatieve behandelingsmogelijkheden zijn, etc.

Houdt u aan de gemaakte afspraken met uw zorgverlener over uw behandeling. Vraag wat kan/mag en wat niet kan/mag. Vraag meer uitleg als u tegenstrijdige adviezen krijgt. Ga niet naar huis met een hoop onbeantwoorde vragen, maar zorg ervoor dat u bij ontslag uit het ziekenhuis perfect op de hoogte bent over uw situatie. Ga na bij wie u terecht kan indien u thuis toch nog vragen heeft.

Zorg voor propere handen

Goede handhygiëne is dé beste manier om ziektekiemen en ziekenhuisinfecties te beperken. De volgende aanbevelingen gelden voor iedereen die werkzaam is in het ziekenhuis, maar ook voor de patiënten en hun bezoekers: nl. was uw handen (bv. na toiletgebruik) en gebruik de beschikbare handalcoholpompjes. Vraag ook uw bezoek dit te doen bij het binnenkomen en terug naar buiten gaan. Ook artsen, zorgverleners en andere medewerkers van het ziekenhuis dienen de regels te respecteren, spreek hen gerust aan wanneer dit niet blijkt te zijn. Lees meer

Vermijd vallen

De kans op vallen tijdens een ziekenhuisopname is groter dan thuis. Lees meer om te ontdekken hoe u dit kan voorkomen.

Vermijd infecties

Bent u drager (geweest) van een multiresistente kiem (MRSA, …), in de volksmond ook wel ‘ziekenhuisbacterie’ genoemd? Of werkt of woont u op een veebedrijf (varkens of vleeskalveren)? Laat uw behandeld arts en de verpleegkundige bij opname dit dan zeker weten. Er bestaat immers een kans dat u op dit moment MRSA of een andere kiem met u meedraagt die ongevoelig is voor meerdere antibiotica. Op die manier willen wij voorkomen dat de bacterie zich verspreidt in het ziekenhuis en bij bepaalde (verzwakte) patiënten infecties veroorzaakt die moeilijk te bestrijden zijn. Gelieve dit ook na ontslag bij elke consultatie te melden.

Laat juwelen en piercings thuis

Voor een ingreep dient u uw juwelen en piercings te verwijderen. Niet alleen willen we op die manier voorkomen dat deze verloren geraken, maar ook dat ze geen problemen veroorzaken die uw gezondheid kunnen schaden. Tijdens bepaalde onderzoeken kunnen juwelen of piercings brandwonden veroorzaken, de eventuele plaatsing van een beademingstube bemoeilijken en ten slotte kunnen deze ook loskomen en in de luchtpijp terechtkomen.

Geef alle info over uw gezondheidstoestand

Bereid u goed voor op het gesprek met uw zorgverlener. Dit kan u doen door uw vragen op voorhand te noteren. Vertel uw zorgverlener tijdens het gesprek hoe u zich voelt en hou geen informatie achter welke van belang kan zijn voor het zorgproces. U hoeft geen schrik te hebben, alle informatie wordt immers vertrouwelijk behandeld. Maak duidelijk wat u van uw zorgverlener verwacht en signaleer het dan ook als de realiteit niet strookt met uw verwachtingen.

Schrijf op welke geneesmiddelen u thuis gebruikt en stel vragen als uw geneesmiddelen er anders uitzien dan gewoonlijk

Wij weten graag welke medicatie u neemt. Dit om u een zo veilig mogelijke zorg te kunnen bieden. Neem daarom telkens u naar het ziekenhuis komt een lijst mee met alle medicatie die u inneemt (naam geneesmiddel, dosis en tijdstip van inname). Vergeet niet om ook medicatie zonder voorschrift, supplementen, vitamines, kruiden, etc. te vermelden. Ook allergieën op bepaalde medicatie vermeld u best.

Daarnaast is het ook van groot belang dat u zelf weet waarom u bepaalde medicatie neemt. Stel daarom vragen bij onduidelijkheden, wanneer medicatie er anders uitziet dan gewoonlijk, wanneer u meer/minder medicatie dient te nemen dan u gewoon bent.

Vermijd verlies van persoonlijke bezittingen:

Onmisbare zaken (bv. kunstgebit, bril, hoorapparaat,…):

  • Maak gebruik van de daartoe voorziene recipiënten (bv. wit doosje tanden, …)
  • En vraag ernaar indien u deze niet ontvangen hebt

Misbare zaken (bv. geld, juwelen, …):

  • Neem geen waardevolle voorwerpen mee naar het ziekenhuis
  • Indien dit toch gebeurt, zorg er dan voor dat ze zo snel mogelijk meegenomen worden naar huis
  • Maak gebruik van een kluis op de kamer (wanneer beschikbaar) of aan het onthaal